Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт — документ, що засвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд (далі — будівельні роботи) (додаток 1).

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі — інспекції державного архітектурно-будівельного контролю).

Дозвіл на виконання будівельних робіт надає:

 • щодо об’єкта, проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України — Держархбудінспекція;
 • щодо об’єкта, який розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці — територіальні органи Держархбудінспекції.

3. Надання дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється на безоплатній основі з додержанням вимог Закону
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ( 2806-15 ).

4. Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт замовник та підрядник або уповноважена ними особа (далі — заявник)
подають інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву (додаток 2).

До заяви додаються:

1) замовником будівництва:

 • документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
 • проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку;
 • відомості про здійснення авторського і технічного нагляду;
 • копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення
  будівельних робіт (у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта містобудування);
 • фінансова звітність, що складається відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
  Україні» ( 996-14 ), та копія ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, засвідчена в установленому законом порядку (в разі здійснення будівництва, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб);
 • копія зареєстрованої проектної декларації та документ, що підтверджує її опублікування (у разі спорудження об’єктів
  житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб).

2) підрядником будівництва:

 • копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копія ліцензії на виконання функцій генерального підрядника будівництва об’єкта, засвідчена в установленому законом порядку;
 • договір (контракт) підряду на будівництво об’єкта;
 • документ про призначення відповідальних виконавців робіт;
 • відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, які братимуть участь у виконанні замовлення;
 • пропозиції щодо залучення субпідрядників.

Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не мають права вимагати для одержання дозволу на виконання будівельних робіт документи, не передбачені законодавством.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем
виконання будівельних робіт. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає протягом місяця з дня реєстрації заяви подані документи та приймає рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт або відмову в його наданні.

Питання щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт щодо будівництва об’єкта, включеного до Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

6. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на строк будівництва об’єкта або на строк дії договору (контракту) підряду
на будівництво об’єкта.

6-1. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю в дозвільному центрі за місцем виконання будівельних робіт.{ Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з наданням дозволу на виконання будівельних робіт або відмовою у його наданні письмово інформує про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.
8. Підставою для відмови у наданні дозволу на виконання будівельних робіт є:

 • неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;
 • невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 • наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу заявникові надсилається протягом п’яти робочих днів
відповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови (додаток 3).

Рішення про відмову в наданні дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленому
законом порядку.

9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на виконання будівельних робіт, заявник може повторно подати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про надання такого дозволу.

10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про наданий дозвіл на виконання будівельних робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі — журнал реєстрації) (додаток 4) та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі — реєстр).

Інформація про надані дозволи на виконання будівельних робіт вноситься до реєстру документів дозвільного характеру в
установленому порядку.

11. Відмітка про надання дозволу на виконання будівельних робіт робиться у проектній документації на будівництво, журналі
авторського нагляду та загальному журналі робіт.

12. У разі надання дозволу на виконання будівельних робіт подані заявником документи разом з копією дозволу на виконання
будівельних робіт формуються у реєстраційну справу, якій присвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконання
будівельних робіт.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання
будівельних робіт, протягом строку будівництва об’єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

13. Строк дії дозволу на виконання будівельних робіт може бути продовжений за зверненням замовника не більш як на один рік.

Для продовження строку дії дозволу на виконання будівельних робіт замовник подає інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю заяву та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви
рішення щодо продовження строку дії дозволу на виконання будівельних робіт, робить запис у журналі реєстрації та в
установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру і повертає замовникові оригінал дозволу на виконання будівельних робіт з відміткою про продовження строку дії та одночасно інформує про прийняте рішення місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено будівельну організацію (генерального
підрядника або підрядника), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації.

Перереєстрація дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

15. У разі консервації об’єкта замовник або уповноважена ним особа зобов’язана у семиденний строк після підписання акта про
прийняття законсервованого об’єкта повернути інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, зазначений дозвіл та подає засвідчену в установленому порядку копію розпорядчого документа про консервацію об’єкта. { Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

У разі розконсервації об’єкта замовник подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл
на виконання будівельних робіт, копію рішення про розконсервацію об’єкта, засвідчену в установленому порядку, та акт про технічний стан конструкцій об’єкта і можливість поновлення будівництва.

Якщо на момент поновлення будівництва підстави, відповідно до яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, не змінилися, такий дозвіл повертається замовникові. У разі зміни підстав, відповідно до яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, замовник повинен отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно з вимогами цього Порядку.

16. Замовник зобов’язаний повідомити у семиденний строк про початок проведення будівельних робіт інспекції, що видала
відповідний дозвіл, у довільній формі. У разі коли проведення будівельних робіт не потребує дозволу, про їх початок
повідомляється в зазначений строк інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування такого
об’єкта за формою, затвердженою Мінрегіонбудом.{ Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 160 ( 160-2010-п ) від
27.01.2010 }

17. Інформація про надання дозволу на виконання будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу,
найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання
будівельних робіт і здійснює контроль за будівництвом об’єкта) та відомості про найменування об’єкта, зображення об’єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, відповідального виконавця робіт, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду осіб розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці.

18. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути скасовано (анульовано) за рішенням інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у разі:

 • подання замовником заяви про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт;
 • видачі або перереєстрації дозволу на виконання будівельних робіт з порушенням вимог законодавства;
 • наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем
  (замовником, генеральним проектувальником та генеральним підрядником);
 • систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання будівельних робіт;
 • перешкоджання проведенню посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевірок;
 • коли протягом трьох місяців з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт не розпочато будівельні роботи.

У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строк замовника, підрядника та орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконання
будівельних робіт у журналі реєстрації та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру.

Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленому
законом порядку.

19. Виконання будівельних робіт на об’єктах без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також
виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт або без належно затвердженого проекту вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.