Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу на виконання підготовчих робіт.

Дозвіл на виконання підготовчих робіт — документ, що засвідчує право замовника, підрядника на виконання до будівництва
об’єкта таких робіт, як підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів (додаток 1).

2. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі —
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю). Дозвіл на виконання підготовчих робіт надає:

до будівництва об’єкта, проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України, — Держархбудінспекція;

до будівництва об’єкта, що розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, —
територіальний орган Держархбудінспекції.

3. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на безоплатній основі з додержанням вимог Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ( 2806-15 ).

4. Для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт замовник або уповноважена ним особа (далі — заявник) подає
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву (додаток 2). { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

До заяви додаються:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, одержані в установленому законом порядку;

проект виконання підготовчих робіт, погоджений та затверджений відповідно до вимог державних будівельних норм;

документ про призначення відповідальних виконавців підготовчих робіт.

Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не мають права вимагати для одержання дозволу на
виконання підготовчих робіт документи, не передбачені законодавством.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання підготовчих робіт. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви
подані документи та приймає рішення про надання дозволу на виконання підготовчих робіт або про відмову в його наданні.

Питання щодо надання дозволу на виконання підготовчих робіт до будівництва об’єкта, включеного до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

6. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на строк не більш як один рік.

6-1. Дозвіл на виконання підготовчих робіт видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю в дозвільному центрі за місцем виконання підготовчих робіт.
{ Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з наданням дозволу на виконання підготовчих робіт або відмовою в його наданні письмово інформує про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

8. Підставою для відмови в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу заявникові надсилається протягом п’яти робочих днів
відповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови (додаток 3).

Рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому
законом порядку.

9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт, заявник може повторно подати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про надання такого дозволу. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про наданий дозвіл на виконання підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні (додаток 4) та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Інформація про надані дозволи на виконання підготовчих робіт вноситься до реєстру документів дозвільного характеру в
установленому порядку.

11. Відмітка про надання дозволу на виконання підготовчих робіт робиться у проекті виконання підготовчих робіт, журналі
авторського нагляду та загальному журналі робіт.

12. У разі надання дозволу на виконання підготовчих робіт подані заявником документи разом з копією дозволу на виконання
підготовчих робіт формуються у реєстраційну справу, якій присвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконання підготовчих робіт.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання
підготовчих робіт, протягом строку будівництва об’єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

13. Інформація про надання дозволу на виконання підготовчих робіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу,
найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала такий дозвіл і
здійснює контроль за виконанням підготовчих робіт) та відомості про найменування об’єкта, замовника, підрядників розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці.

14. Дозвіл на виконання підготовчих робіт може бути скасовано (анульовано) за рішенням інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у разі:

надання замовникові дозволу на виконання будівельних робіт;

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем
(замовником, підрядником);

систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання підготовчих робіт;

порушення вимог проекту виконання підготовчих робіт;

перешкоджання проведенню посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевірок.

У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строк замовника, підрядника та орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконання
підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому
законом порядку.

15. Виконання підготовчих робіт на об’єктах містобудування без відповідного дозволу забороняється.