Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

забезпечувати будівництво об’єктів архітектури згідно з
робочою документацією, застосовувати будівельні матеріали, вироби
і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і
правилам і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є
обов’язковою;

не порушувати під час організації і виконання будівельних
робіт законні права та інтереси користувачів прилеглих земельних
ділянок, власників розташованих на них будинків і споруд,
відшкодовувати завдані їм збитки відповідно до закону;

поінформувати у триденний строк місцеві органи охорони
пам’яток історії та культури про нововиявлені під час будівельних
робіт об’єкти, що мають антропологічне, археологічне, естетичне,
етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення;
{ Абзац шостий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

не включати до завдання на проектування вимог, що суперечать
вимогам законодавства України, затвердженій містобудівній
документації, державним нормам, стандартам і правилам. { Статтю 27
доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від
01.08.2006 }

Замовники, крім виконання обов’язків, зазначених у частині
першій цієї статті, також зобов’язані передавати один комплект
проектної документації, за якою збудовано об’єкт архітектури,
власникові такого об’єкта для постійного зберігання.
{ Статтю 27 доповнено частиною другою згідно із Законом N 58-V
( 58-16 ) від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 )
від 17.02.2011 }

Стаття 28. Обов’язки власників та користувачів об’єктів
архітектури

Власники та користувачі об’єктів архітектури зобов’язані:

утримувати в належному стані будинки і споруди, а так само
закріплені за ними земельні ділянки, додержуватися під час
експлуатації об’єкта архітектури вимог, визначених у його
архітектурно-технічному паспорті, а також вимог законодавства;
{ Абзац другий статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

отримувати в установленому законодавством порядку дозвіл на
виконання робіт, пов’язаних із реконструкцією, реставрацією чи
капітальним ремонтом об’єкта архітектури;

у разі необхідності внесення змін до об’ємно-просторових,
планувальних та інших рішень об’єкта архітектури розробляти
відповідну проектну документацію згідно з вимогами
архітектурно-технічного паспорта об’єкта, погоджувати,
затверджувати її та проводити будівельні роботи в установленому
законодавством порядку; { Абзац четвертий статті 28 в редакції
Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

зберігати комплект проектної документації, за якою збудовано
об’єкт архітектури, та передавати цю документацію новому
власнику. { Статтю 28 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

Розділ VI

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ОБ’ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 29. Об’єкти та суб’єкти авторського права в галузі
архітектури

Відносини, що виникають під час створення і використання
об’єктів архітектури як об’єктів авторського права, регулюються
Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Законом України «Про
авторське право і суміжні права» ( 3792-12 ), цим Законом та
іншими законодавчими актами України. { Частина перша статті 29 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від
01.08.2006 }

Об’єктами авторського права в галузі архітектури є твори
архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, а також
плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що
стосуються архітектури.

Особа (особи), творчою працею якої (яких) створено об’єкти
архітектури як об’єкти авторського права, вважається автором
(співавторами) цих об’єктів.

Співавторами не можуть бути особи, які подають автору об’єкта
архітектури технічну, консультаційну чи організаційну допомогу або
такі, що здійснюють організацію проектування і будівництва
(реконструкції, реставрації, капітального ремонту), контроль за
виконанням зазначених робіт.

Стаття 30. Майнові права на об’єкт архітектури

Майнові права на об’єкт архітектури як об’єкт авторського
права, створений у зв’язку з виконанням трудового договору,
належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або
фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не
встановлено договором.

Майнові права на об’єкт архітектури як об’єкт авторського
права, створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта
або замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Істотною умовою договору про створення твору містобудування є
правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну
документацію з планування територій після передачі її замовнику.
{ Статтю 30 доповнено частиною згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 }

Обов’язкові умови договорів щодо розпорядження майновими
правами на об’єкт архітектури як об’єкт авторського права
визначаються Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та Законом
України «Про авторське право і суміжні права» ( 3792-12 ).

Автор проекту твору архітектури, містобудування,
садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у
подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами
договору із замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в
якої він працює, а також на внесення змін до не завершеного
будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування,
садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального
призначення чи реконструкції.

Використання проекту твору архітектури, містобудування чи
садово-паркового мистецтва для реалізації допускається тільки
одноразово, якщо інше не обумовлено договором, згідно з яким
створено проект. Повторне використання такого проекту і
розробленої на його основі робочої документації здійснюється
виключно за згодою автора з виплатою йому або його
правонаступникам авторської винагороди.

Автор об’єкта архітектури як об’єкта авторського права має
право на одержання у встановленому законодавством порядку
авторської винагороди за його створення і використання.

Стаття 31. Особисті немайнові права автора (співавторів)
об’єкта архітектури

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності
автора (співавторів) об’єкта архітектури як об’єкта авторського
права є відповідні права, визначені Цивільним кодексом України
( 435-15 ), Законом України «Про авторське право і суміжні права»
( 3792-12 ) та зокрема:

право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного
об’єкта архітектури як об’єкта авторського права, крім випадків,
визначених законом;

право вимагати визнання свого авторства (співавторства)
шляхом зазначення належним чином свого імені на об’єкті
архітектури як об’єкті авторського права, якщо це практично
можливо.
{ Частина перша статті 31 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від
01.08.2006 }

Особисті немайнові права на об’єкт архітектури як об’єкт
авторського права належать його автору (співавторам) незалежно від
умов договору (контракту) між автором та замовником або юридичною
чи фізичною особою, де або в якої він працює.
{ Розділ VI в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від
03.02.2004 }

Розділ VII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
АРХІТЕКТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про
архітектурну діяльність

Порушення законодавства про архітектурну діяльність тягне за
собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або
кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Стаття 33. Вирішення спорів, що виникають у процесі
здійснення архітектурної діяльності

Спори, що виникають у процесі здійснення архітектурної
діяльності, в тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних
осіб, вирішуються у встановленому законом порядку.

Розділ VIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

частин першої, другої і четвертої статті 7, які набирають
чинності через два роки після створення передбаченої у статті 18
цього Закону Архітектурно-будівельної атестаційної комісії та
введення в дію порядку проведення професійної атестації в
архітектурній діяльності ( 79-2009-п ) (частина друга статті 17);

частини першої статті 12, яка набирає чинності з 1 січня 2000
року.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових
актів у відповідність із Законом України «Про архітектурну
діяльність» вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому
Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування Закону України «Про архітектурну діяльність»:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із Законом України «Про
архітектурну діяльність»;

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 травня 1999 року
N 687-XIV

Comments are closed.