Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Рабочий проект РП

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)

НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пояснювальна записка

1  Вихідні дані для проектування.

2  Коротка характеристика об’єкта, дані про проектну потужність об’єкта (місткість,

пропускна спро­можність).

3  Дані інженерних вишукувань.

4  Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії, заходи щодо

енергозбереження тощо.

5* Розділ «Енергоефективність»

6  Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

7  Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні,

водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація.

8  Рішення з інженерного захисту територій і об’єктів.

9. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення.

10 Обґрунтування інженерно-технічних рішень щодо заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

11  Основні техніко-економічні показники.

12 Економічний розрахунок ефективності інвестицій (за вимогою інвестора).

Архітектурно-будівельні рішення

1  Рішення та основні показники по генеральному плану, благоустрою та озелененню. Короткий опис і обгрунтування архітектурних рішень та їх відповідність функціональному призначенню з ураху­ванням містобудівних вимог, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. Розрахунки основних несучих елементів будинків і споруд (за вимогою експерта). Рішення щодо оздоблення будинків і споруд.

2  Основні рішення із прийнятої конструктивної схеми об’єктів (матеріали стін, перекриттів,покрівлі), обгрунтування застосованих типів фундаментів та інших конструкцій, теплоефективність огороджувальних конструкцій та теплофізичні характеристики.

3  Рішення щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

 

Технологічна частина

1  Рішення вбудовано-прибудованих приміщень та об’єктів громадського призначення.

Рішення з інженерного обладнання

1  Принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання — опалення,

венти­ляції, кондиціонування повітря, газопостачання, водопостачання і каналізації,

електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв’язку, пожежної та

охоронної сигналізації, сигналізації, радіофікації, телебачення, автоматизації санітарно-

технічних пристроїв, диспетчеризації, облад­нання замково-переговорними пристроями (для

житлових будинків), вимоги щодо енергозбере­ження.

2  Заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного захисту.

3   Інженерні рішення щодо протипожежних заходів.

4   Рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

    Загальна рекомендація: пояснювальна записка повинна бути викладена якомога стисліше

 

Основні креслення

    —  ситуаційний план у масштабі 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000;

—  генеральний план на топографічній основі в масштабі 1:500, 1:1 000;

—  принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення;

—  схема транспортно-пішохідних зв’язків (за необхідності);

—  план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій;

—  плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них;

—  плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд із схематичним зображенням основних

несучих та огороджувальних конструкцій у масштабі 1:50, 1:100, 1:200; деталі

огороджувальних конст­рукцій у масштабі 1:25;

—  інтер’єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування);

—  каталожні аркуші при використанні проектів масового застосування;

 —  плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів повторного застосування;

 —  принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та

    гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та

холодопостачання, кондиціонування повітря, зв’язку та сигналізації, автоматизації

інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення

щодо впровадження заходів з енерго­збереження;

 —  технологічні компонування з планами розміщення (розташування) основного устаткування;

 —  вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання індивідуального ви­-

     готовлення.

 

Організація будівництва

Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та реко­мендацій ДБН А. 3.1-5.

 

Кошторисна документація

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об’єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Д. 1.1-1, які вста­новлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції будівель і споруд і носять обов’язковий характер при визначенні вартості об’єктів, будівництво яких здійснюється із залу­ченням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об’єк­тах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять реко­мендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором.

Tags:

Comments are closed.